Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ansökan och antagning Psykoterapeut

Psykoterapeutprogrammet | 90hp halvfart

Utbildningen startar nästa gång hösten 2024. Du ansöker under våren 2024 via Antagning.se där du ska bifoga alla meritgivande dokument och en obligatorisk meritsammanställning som finns på denna sida.

Ansökan

Ansökan till psykoterapeutprogrammet sker i två steg:

 1. Ansök till utbildningen via antagning.se. Ansökningsperioden är 15 februari till 15 mars 2024 inför kursstart höstterminen 2024.
 2. Fyll i obligatorisk meritsammanställning (se nedan).
  • Skriv ut och signera (gäller punkt 5 Pågående anställning - intyg om arbetssituation).
  • Ladda upp undertecknad meritsammanställning och tillhörande behörighetsgivande dokument på Mina sidor på antagning.se.
  • Samtliga intyg som bifogas meritsammanställningen ska vara märkta med bilagenummer. Bedömargruppen kan ej se namnen på filerna som du laddar upp, skriv därför bilagenummer på bilagorna.

Meritsammanställning för sökande till psykoterapeutprogrammet (PDF, ny flik)

Behörighetskrav 

Se fullständiga behörighet- och förkunskapskrav i utbildningsplanen: Utbildningsplan Psykoterapeutprogrammet (PDF, ny flik)

För att kunna bli antagen till utbildningen krävs särskild behörighet som innebär att du måste uppfylla följande krav:

Att du som sökande är legitimerad psykolog, legitimerad läkare med specialist- utbildning i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, socionom med kompletterande kurser upp till 210 hp eller har annan motsvarande examen. Med annan motsvarande examen menas:

 • legitimerad läkare med annan specialistutbildning med relevans för psykoterapi
 • legitimerad sjuksköterska enligt 1993 års studieordning med specialistexamen och kompletterande kurser upp till 210 hp
 • legitimerad arbetsterapeut med kompletterande kurser upp till 210 hp 
 • legitimerad fysioterapeut med kompletterande kurser upp till 210 hp

De kompletterande kurserna ska vara relevanta för diagnostik och behandling inom psykoterapi.

Att du som sökande har, antingen inom ramen för ovanstående utbildningar eller på annat sätt, genomgått en grundläggande utbildning i psykoterapi motsvarande 45 hp. Det ska vara en sammanhållen utbildning med minst 240 timmar teoretisk utbildning med inriktning på psykodynamisk terapi, par- och familjeterapi alternativt kognitiv beteendeterapi eller integrativa varianter av dessa, jämte patient-/klientarbete under handledning (åtminstone en terapi under 2 terminer). Handledningens omfattning är 60 timmar vid individuell handledning alternativt 120 timmar vid grupphandledning.


Hos Lunds Universitet ges en grundläggande psykoterapiutbildning av Socialhögskolan och den ges även av olika privata utbildningsarrangörer.

Grundläggande psykoterapi på Socialhögskolan

Att du som sökande, antingen inom ramen för ovanstående utbildningar eller på annat sätt, har genomgått psykoterapi (PDT eller KBT) som utbildningsterapi omfattande minst 30 timmar individuell terapi, alternativt 60 timmar gruppterapi, hos legitimerad psykoterapeut. För sökande till familjeterapiutbildningen kan del av utbildningsterapin omfatta familj/parterapi. Utbildningsterapi ska intygas om antalet timmar inte framgår av utbildningsbeviset. Terapin måste vara avslutad vid ansökningstillfället.

Följande alternativ för utbildningsterapin/psykoterapin är möjliga:

 • 30 timmar individualterapi, par-/familjeterapi hos en och samma terapeut.
 • 30 timmar individualterapi hos två terapeuter, med samma eller olika terapeutiska inriktningar, och med minst 10 timmar hos den ena terapeuten.
 • 60 timmar terapi i grupp med sex deltagare hos en och samma terapeut.
 • Vid kombinerad individualterapi och gruppterapi eller familjerekonstruktion (minst 30 timmar) ska minst 15 timmar vara individualterapi.

Att du som sökande efter avslutad grundläggande utbildning i psykoterapi eller motsvarande måste ha minst två års erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsuppgifter omfattande minst halvtid under handledning av legitimerad psykoterapeut med särskild handledarutbildning motsvarande 45 hp.

Intyg om arbetslivserfarenhet utformas enligt bestämmelser på antagning.se: Intyg om arbetslivserfarenhet | antagning.se

Att du som sökande uppvisar intyg från arbetsgivare eller uppdragsgivare att du under hela utbildningstiden kommer att arbeta deltid, minst 25 % av heltid, med kliniskt patientarbete eller motsvarande där den valda inriktningen kan praktiseras och där du ges möjlighet att möta och psykoterapeutiskt arbeta med klienter.

Utförligare beskrivning finns i Meritsammanställningen, se länk ovan.

Meritpoäng och urval

Se fullständiga merit- och urvalskriterier här: Merit- och urvalskriterier (PDF, ny flik).

Vid fler behöriga sökande än antal platser på utbildningen görs ett urval mellan de behöriga sökande genom meritpoäng. Dina chanser att bli antagen ökar ju fler meritpoäng du har. En samlad bedömning och poängsättning görs därför på följande urvalsgrunder:

Följande genomgångna yrkesutbildningar inom vård- och behandlingsområdet ges poängantal beroende på utbildningarnas längd och relevans för psykoterapeututbildningen:

 • Legitimerad psykolog eller legitimerad läkare med specialistutbildning i psykiatri ger 4 poäng.
 • Socionom eller leg sjuksköterska med sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och med specialistutbildning som psykiatrisjuksköterska ger 3 poäng.
 • Annan utbildning om minst 210 högskolepoäng som anses likvärdig ger 2 poäng.

Endast ett av ovanstående alternativ ger poäng.

Om sökande har grundläggande psykoterapiutbildning eller motsvarande i den valda inriktningen ges 2 poäng.

Det är sökandes ansvar att intyga inriktning på genomgången grundläggande psykoterapiutbildning.

Mer än 3 yrkesverksamma år omfattande psykoterapeutiska arbetsuppgifter om minst halvtid efter grundläggande psykoterapiutbildning ger 2 poäng.

Mer än 4 yrkesverksamma år omfattande psykoterapeutiska arbetsuppgifter om minst halvtid efter grundläggande psykoterapiutbildning ger 3 poäng.

Mer än 5 yrkesverksamma år omfattande psykoterapeutiska arbetsuppgifter om minst halvtid efter grundläggande psykoterapiutbildning ger 4 poäng.

Handledning efter avslutad grundutbildning ger följande poängantal beroende på antal handledningstimmar:

 • 10 - 29 timmar individuell handledning eller 20 - 59 timmar i grupp ger 1 poäng
 • 30 - 45 timmar individuell handledning eller 60 - 90 timmar i grupp ger 2 poäng
 • 46 - 60 timmar individuell handledning eller 91 - 120 timmar i grupp ger 3 poäng, om antalet timmar överstiger denna nivå ges 4 poäng.

Handledaren skall ha genomgått en psykoterapihandledarutbildning omfattande minst 45hp eller motsvarande.

Psykoterapihandledning inom vald inriktning efter avslutad grundutbildning ger följande poängantal beroende på antal handledningstimmar:

 • 15 eller fler timmar enskilt eller 30 eller fler timmar i grupp ger 1 poäng

Handledaren skall ha genomgått en psykoterapihandledarutbildning omfattande minst 45hp eller motsvarande.

Teoretisk kurs på universitet eller högskola med relevans för psykoterapiområdet ger poäng enligt nedan:

 • Kurs/kurser på totalt 7,5 högskolepoäng (5 universitetspoäng) ger 2 poäng
 • Kurs/kurser på totalt 15 högskolepoäng (10 universitetspoäng) ger 4 poäng

Examinerad relevant kurs avseende psykoterapi som ges av annan utbildningsarrangör än universitet eller högskola motsvarande minst 7,5 högskolepoäng (5 universitetspoäng) ger 1 poäng.

För att en korrekt bedömning ska kunna göras ser vi gärna att du laddar upp resultatintyg samt kursplan och kurslitteraturlista från när du läste kursen/erna.

Generellt gäller att:

En publicerad artikel i en internationell vetenskaplig tidskrift med s. k. peer review gällande forskning generellt ger 1 poäng.

Varje publicerad artikel i en internationell vetenskaplig tidskrift med s. k. peer review förfarande avseende forskning med klinisk inriktning inom psykologi, psykiatri eller motsvarande ger 2 poäng,

Om forskningen publicerats som en doktorsavhandling som handlar om psykoterapi eller ett angränsande ämne ges ytterligare 1 poäng.

För inriktning i psykodynamiskt orienterad psykoterapi gäller att psykodynamisk orienterad individuell egenterapi hos legitimerad psykoterapeut utöver de stipulerade 30 timmar som skall ingå i grundläggande utbildning i psykoterapi ger: 

 • Mer än 30h ger 1 poäng

För inriktning i kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi och familjeterapi ges inga extra poäng för egenterapi. 

I meritsammanställningen finns information som utvecklar de olika punkterna. Läs och följ dessa anvisningar för en komplett ansökan. Du hittar den ovan, under rubriken Ansökan.

Information som inte finns med eller som inte tydligt framgår i ansökan ger inte meritpoäng. Det är ditt ansvar att tillse att de meriter du åberopar är styrkta med intyg. Alla meriter ska kunna verifieras, om du inte scannar in originaldokument behöver kopiorna vidimeras.

Vanliga frågor och svar

Utbildningen startar vart tredje år. Beslut tas inför varje utbildningsomgång huruvida utbildningen ska ges eller ej.

Ansökningsperiod för vidareutbildning som startar en hösttermin är ca 15 februari till 15 mars.

Vi gör inga förhandsbedömningar utan bästa sättet att få prövat din behörighet är att söka till utbildningen. Du hittar behörighets- och förkunskapskrav i utbildningsplanen: Utbildningsplan Psykoterapeutprogrammet (PDF, ny flik)

Om vi vid bedömning behöver mer information eller förtydligande av något intyg för att kunna göra en bedömning kring behörighet till utbildningen så kommer vi att mejla och efterfråga komplettering, som du ska ladda upp på Mina Sidor på Antagning.se. Vi ber inte om komplettering för meritpoäng, utan det är sökandes ansvar att se till att samtliga och korrekta intyg finns för de meriter som hen önskar åberopa för meritpoäng.

Tänk på att förkunskapskrav och merit- och urvalskriterier kan justeras något inför kommande ansökningsomgång, så håll dig uppdaterad på vår hemsida inför din ansökan till utbildningen.

Vi har listat vad som gäller i utbildningsplanen, merit- och urvalskriterierna, i informationen på denna sida samt i instruktionerna i meritsammanställningsblanketten. Om du följer instruktionerna och har med allt som står där så är ditt intyg korrekt.

Vi har tyvärr inte tid att gå igenom alla sökandes intyg innan ansökan. All bedömning görs i samband med ansökan.

Om vi vid bedömning behöver mer information eller förtydligande av något intyg för att kunna göra en bedömning kring behörighet till utbildningen så kommer vi att mejla och efterfråga komplettering, som du ska ladda upp på Mina Sidor på Antagning.se

Förra antagningsomgången var det ca 150 behöriga sökande till ca 80 platser. Inför antagningen 2024 har vi fått ytterligare platser på utbildningen.

Eftersom vi alltid har fler behöriga sökande än antal platser på utbildningen görs ett urval. Vi har fastställt åtta urvalsgrunder som är meriterande för utbildningen och därför kan ge meritpoäng i urvalet. Läs mer i merit- och urvalskriterierna och meritsammanställningsblanketten.

Maximalt 27 poäng kan uppnås. För att ha en chans att få en plats måste man alltså få så höga meritpoäng som möjligt.

Ja, det går bra att söka till alla inriktningar. Utbildningens upplägg tillåter dock endast att man tackar ja till och läser en inriktning år gången.

Utbildningen har tre inriktningar 2024-2027:

 • Psykodynamiskt orienterad psykoterapi
 • Kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi
 • Familjeterapi

Eventuella tidsgränser är listade i behörighetskraven och merit- och urvalskriterierna. Om ingen tidsgräns specificeras där så finns det ingen tidsgräns för när utbildning, yrkeslivserfarenhet, utbildningsterapi, och så vidare, ska vara utförd.

Alla sjuksköterskor och läkare med specilistexamen är behöriga att söka förutsatt att de har en GPU och jobbat minst två år med psykoterapi och har kompletterande relevanta kurser upp till 210hp.

Vi kan tyvärr inte ge några rekommendationer kring vilka teoretiska kurser man bör läsa. Vi kan inge heller ge några förhandsbesked utan all bedömning görs i samband med ansökan.

Kurserna ska ha relevans för psykoterapiområdet och ha givits inom diagnostik, vård och behandling.

Olika riktlinjer gäller för de olika inriktningarna. När din arbetsgivare vid ansökan intygar att du under dina studier på psykoterapeutprogrammet har möjlighet att inom ramen för din anställning bedriva psykoterapeutiskt arbete med myndiga patienter/klienter så är det nedan riktlinjer som ska följas. Det är studentens ansvar att ordna utbildningspatienter, och arbetsgivarens ansvar att ge utrymme och förutsättningar för detta inom ramen för anställningen.

KBT: Den studerande skall under utbildningen arbeta minst 25 % av heltid och i sin yrkesverksamhet ha ett pågående arbete med psykoterapi. Under denna anställning kan du arbeta med klienter i valfri ålder. I kurs 7 på utbildningen ska de studerande bedriva individuellt terapeutiskt arbete under handledning omfattande minst fem på varandra följande terapiärenden. Klienterna ska vara över 18 år. Undantag kan göras för en klient som får vara över 16 år. 

PDT: Den studerande skall under utbildningen arbeta minst 25 % av heltid och i sin yrkesverksamhet ha ett pågående arbete med psykoterapi. Generellt gäller att klienterna ska vara över 18 år. I kurs 7 på utbildningen ska de studerande bedriva individuellt terapeutiskt arbete under handledning med minst fyra på varandra följande terapiärenden. Generellt gäller att klienterna ska vara över 18 år.

FT: Den studerande skall under utbildningen arbeta minst 25 % av heltid och i sin yrkesverksamhet ha ett pågående arbete med psykoterapi främst riktat mot familjer eller par. Studenten kan i detta arbeta ha individuellt behandlingsarbete med barn och ungdomar om de parallellt träffar dess familj också eller i tjänsten också träffar familjer och/eller par. I kurs 7 på utbildningen ska de studerande fortlöpande bedriva terapeutiskt arbete under handledning med familjer och par om minst fyra terapiärenden. I minst två av familjerna ska den identifierade patienten vara ett barn eller ungdom, och i minst ett av dessa båda fallen ska denne vara under 16 år. I minst ett av fallen ska ett par med par-problematik behandlas.

Om du har läst Psykologprogrammet vid Lunds universitet behöver du endast bifoga utbildningsbevis och legitimation för behörighet. Grundläggande psykoterapiutbildning med kombinerad KBT- och PDT-inriktning är en del av Psykologprogrammet sedan 2003. Studenter på Psykologprogrammet genomgår också individualterapi/utbildningsterapi i linje med behörighetskraven till Psykoterapeutprogrammet under Psykologprogrammets gång.

Hänvisa till ditt utbildningsbevis i meritsammanställningsblanketten.

För meritpoäng kan du behöva intyga inriktning, beroende på när du gick Psykologprogrammet.

Har du frågor?

Elin Holgersson
+46(0)46-222 91 15
studievagledare_ppt [at] psy [dot] lu [dot] se (studievagledare_ppt[at]psy[dot]lu[dot]se)

Tips!

Om du inte vill skriva bilagenummer direkt på dina intyg och handlingar kan du exempelvis skriva på en post-it-lapp och tillfälligt klistra på dokumentet för inscanning