Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Regelverk

Vad är en disciplinförseelse?

  1. Vilseledande när studieprestation ska bedömas – fusk.
  2. Stör heller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan.
    Överträdelser av ordningsregler kan ha den verkan att verksamheten störs. Detta gäller till exempel vid laborationer och tentamen. Om man uteblir från olika slag repetitioner, ex skådespel, kan det innebär en påtaglig störning.
  3. Störande verksamhet vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan.
    Biblioteken har ordningsregler och det är angeläget ur flera aspekter att dessa följs. Vanligaste förseelsen är att studenter inte registrerar sina lån av bibliotekets böcker. En annan form av störande av verksamheten är när universitetets datornät används på ett icke tillåtet sätt.
  4. Utsätter annan för trakasserier

Riktlinjer och föreskrifter rörande plagering och vilseledande plagiering (PDF, 843 kB)
Rektorsbeslut 2012-12-13

Disciplinärenden på Lunds universitet

Villkor för uppflyttning till högre termin

För utbildningsplan PSP2015 finns villkoren i själva utbildningsplanen:

Punkt 7 b) Tillträde till högre termin

Kontroll av behörighet sker inför start av hösttermin och då gäller följande:

- Studenten får restera med maximalt 15 högskolepoäng från psykologprogrammet från det senaste läsåret. Samtliga högskolepoäng från tidigare läsår skall vara inrapporterade.
- Studenter som startar termin 1 under en vårtermin får restera med högst 7,5 högskolepoäng inför termin 2; därefter bedöms de läsårsvis.
- För uppflyttning till termin 7 ska studenten vara godkänd på samtliga kurser på termin 1-6 utom delkurs 7:4.

För uppflyttning till en vårtermin gäller inga särskilda krav, förutom till termin 7 (se ovan). Om man blivit beviljad dispens för uppflyttning till en hösttermin sker uppföljning och ny prövning av behörighet även inför vårtermin.

Notera att det är inrapporterade poäng på psykologprogrammet i Ladok som gäller.

I enlighet med beslut i psykologprogrammets ledningsgrupp, 5:2018, 180523, krävs från och med HT2019 särskilda skäl (till exempel sjukdomsperiod som verifieras med intyg), samt en realistisk planering för hur resterna ska kunna tas igen parallellt med övriga studier, för att dispens ska kunna beviljas.

OBS! Det är viktigt att planera sitt läsår som en helhet så att villkoren uppfylls inför en höstterminsstart! Behöver du hjälp med detta så kontakta studievägledningen.