Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Personalfrågor

Kvinna i ljus skjorta arbetar leendes framför sin dator.foto

På denna sida hittar du som är medarbetare på Institutionen för psykologi matnyttig information som rör din anställning.

För dig som undervisar – personalplan och studierektor

Gästföreläsare 

Introduktion av nyanställda 

Kompetensutvecklingsplan 

Lucat 

Lönesamtal

Medarbetarwebben 

Medarbetarsamtal 

Pedagogiskt utvecklingsarbete

Personaldagar och informationsluncher 

Personalblanketter

Primula 

Rekrytering av assistenter och projektmedarbetare

Retendo – ett IT-system för tjänsteplanering

Skyddsombud

Tjänstetillsättningar
Skyddsombud

Skyddsombudet företräder dig som medarbetare och ska delta i det förebyggande arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats. Om du ser brister i din arbetsmiljö, vänd dig då till din chef och ditt skyddsombud.

Skyddsombudet deltar bland annat

  • i planering av förändringar som rör din arbetsmiljö
  • i skyddsronder
  • vid tillbuds- och arbetsskadeutredningar.

Skyddsombud personal 

Ingela Steij Stålbrand
ingela [dot] steij_stalbrand [at] psy [dot] lu [dot] se (ingela[dot]steij_stalbrand[at]psy[dot]lu[dot]se)

Stf skyddsombud personal

Kristian Almquist
kristian [dot] almquist [at] psy [dot] lu [dot] se (kristian[dot]almquist[at]psy[dot]lu[dot]se)

Studerandeskyddsombud

Katarina Hjörneby
sso [dot] psy [at] samvetet [dot] lu [dot] se (sso[dot]psy[at]samvetet[dot]lu[dot]se)


Tjänstetillsättningar

Utlysning av tjänster bygger på en löpande analys av omfattningen av institutionens uppdrag, externa forskningsbidrag och personalomsättning. Utlysningar bereds i ledningsgruppen och i samråd med berörda avdelningar och avdelningsföreståndare. Utlysta tjänster annonseras minst via universitetet och dess webbplats, Arbetsförmedlingen, Nationalkommittén för psykologi och på institutionens webbplats.

Lediga anställningar – Lunds universitet 

 

Introduktion av nyanställda

Universitetet har varje termin allmänna introduktioner för nyanställda både på svenska och på engelska. Institutionens personaladministratör går igenom personalfrågor som berör lön, arbetstider, ledigheter, arbetsrätt mm i samband med nyanställning. Personaladministratör och prefekt visar lokaler och presenterar den nyanställde. I samband med att du som ny medarbetare börjar ger också prefekten en övergripande presentation av institutionen. Efter 2-3 månader följs detta introduktionssamtal upp.


Gästföreläsare

Tänk på att det för utländska medborgare kan ta upp emot 4 månader från det att underlaget lämnas in till att utbetalning av lön eller arvode kan ske. Processen kan snabbas på genom ansökan om SINK (särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta – en schablonskatt på 20 %) sker i förväg.

Redan när utländsk gästföreläsare bokas kan det alltså vara bra att be vederbörande skicka in uppgifter om hemadress, anställningstid/uppdragstid och en kopia på passet till personalsamordnare. Skickar du samtidigt information om avtalad timlön eller arvode till personalsamordnaren, så skyndas hela processen för utbetalningen på.

 

Personaldagar och informationsluncher

För att stärka kommunikation och delaktighet har vi regelbundna mötesaktiviteter för all personal. En halv dag på våren och en på hösten samt 1-2 dagar i augusti är avsatta för gemensamma utvecklingsaktiviteter. Under terminerna har vi även ca tre informationstillfällen med utrymme för aktuell information och frågor.

Återkommande sociala aktiviteter är vårlunch i juni, middag i samband med personaldag i augusti samt jullunch i december.

 

Pedagogiskt utvecklingsarbete

Pedagogiska seminarier syftar till erfarenhetsutbyte kring pedagogisk utveckling och lärande. Universitetets enhet för pedagogisk utveckling heter Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling, AHU (Division for Higher Education Development ). Varje utbildning bedriver ett kontinuerligt och systematiskt pedagogiskt kvalitetsarbete kring aktuella områden och i enlighet med prioriteringar från fakultets- och institutionsstyrelse.

AHU – Lunds universitet

 

Medarbetarwebben

Medarbetarwebben är den gemensamma interna webbplatsen för Lunds universitet. Här hittar du information om din anställning, organisation och styrning samt ges stöd och verktyg.

Medarbetarwebben

 

Primula

I verktyget Primula webb kan du göra många ärenden som berör din anställning, som att ansöka om semester, se din lön, anmäla bisyssla och lämna sjukförsäkran.

Primula webb

 

Retendo - ett IT-system för tjänsteplanering

Ett personalplaneringsystem för undervisande och forskande personal för planering och uppföljning av lärares arbetstid och underlag för den ekonomiska planeringen och uppföljningen av kurser/program. 

Retendo – EHL

Logga in på Retendo

 

– För dig som undervisar – personalplan och studierektor

Varje anställd lärare har en ansvarig studierektor. Indelningen bygger på inom vilket verksamhetsområde du har din huvudsakliga undervisning. Fråga prefekt eller någon studierektor om du är osäker på din tillhörighet. Detta innebär att du i första hand skall vända dig till ”din” studierektor för att planera undervisning. Studierektorerna planerar och följer regelbundet tillsammans upp undervisningen med stöd av personalplanerna. Personalplanerna används därmed både som ett planerings- och uppföljningsverktyg. Personalplanen är också viktig då den utgör underlag för institutionens budget och prognoser.

Som medarbetare har du även ett eget ansvar gällande din personalplan:

  • Meddela i god tid din studierektor om önskemål i förhållande till eventuella förändringar i ditt undervisningsuppdrag
  • Meddela din studierektor planerade förändringar av din tjänst som kommer att påverka omfattningen av ditt undervisningsuppdrag (t ex forskningsmedel som ökar eller minskar, omfördelad forskning och kompetensutveckling som påverkar planeringen, planer på tjänstledighet, undervisning på andra institutioner, externa uppdrag osv). Notera att övergripande frågor som berör tjänstens omfattning och fördelning alltid ska förankras med prefekten.
  • Håll dig informerad om din personalplan, stäm av den med dina egna noteringar och ta upp eventuella felaktigheter med ansvarig studierektor. Meddela vår personaladministratör om du inte kan komma åt din personalplan så får du ny inloggning eller en pdf med planen.

     

Kompetensutvecklingsplan

Varje medarbetare skall ha en flerårig kompetensutvecklingsplan. Frågor om kompetensutveckling är en central del i medarbetarsamtalen och en god framförhållning kring detta gör det möjligt att samordna insatser från institutionen, fakulteten, och LU i stort.

 

Lucat

För att tydliggöra rutiner och beslutsgrunder för Lucat-tillhörighet har Institutionen för psykologi en Lucat-policy.

Policybeslut för Lucat-behörighet (PDF)

Lucat för anställda och universitetesanknutna – Medarbetarwebben

 

Medarbetarsamtal

Prefekt och biträdande prefekt genomför medarbetarsamtal med samtlig personal en gång om året. Om du vill diskutera din arbetssituation eller något annat är du alltid välkommen att ta kontakt med prefekt eller biträdande prefekt.

Om du vill diskutera specifika frågor som berör dina uppgifter som lärare eller kursledare så ta kontakt med respektive studierektor. Inför medarbetarsamtal med prefekt är det lämpligt att kontakta sin studierektor om man ser ett behov av att diskutera personalplanen mer i detalj.

 

Lönesamtal

När centrala löneförhandlingar är klara erbjuder prefekten lönesamtal. Detta sker vanligtvis under tidig vår.

 

Rekrytering av assistenter och projektmedarbetare

Om du vill rekrytera personer som skall arbeta som assistenter eller motsvarande måste du i god tid förankra detta med prefekten. Detta är viktigt för att förbereda eventuell arbetsplats, LU-kort, rutiner för lön mm.

 

Personalblanketter

Blanketter för din anställning finns på Lunds universitets medarbetarwebb.
Personalblanketter – Medarbetarwebben

Mallar och manualer finns på HR-webben.
HR blanketter, mallar och manualer – HR-webben

Personalfrågor

HR-partner
Hannah Stén
046-222 87 69
Rum: P228
hannah [dot] sten [at] sam [dot] lu [dot] se

Lag- och avtalstolkning, konsultativt stöd, anställningsärenden, introduktion av nyanställda, timarvoden, personalplaner och personalplanering.

Anställningsuppgifter inför timanställning