Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Examinationsregler

Examinationsregler, avidentifiering och riktlinjer för utformning av tentamen.

Allmänt

  • Gällande examinationsregler ska delges studenterna vid kursstart.
  • Avidentifiering gäller vid sals- och hemtentamen.
  • Studenten är skyldig att hålla sig informerad om aktuell kurslitteratur och tenterar efter aktuell litteraturlista, såvida inget annat överenskommits.
  • Vid litteraturbyte ska studenten ha möjlighet att tentera på den litteraturlista som då gällde vid tre tillfällen under en tid av ett år, inkl. ordinarie tentamen.


Salstentamen

  • Studenten ska legitimera sig för skrivningsvakt.
  • Student får komma högst 30 minuter för sent.
  • Student får ej lämna skrivsalen förrän efter 30 minuter.
  • Vid inlämning av salstentamen ska ID nr anges, ID nr fås av skrivvakten.
  • Anmälan till tentamen ska göras vid omtentamen under terminstid samt vid uppsamlingstentamen i augusti. Anmälan ska göras senast en vecka i förväg.


Hemtentamen

ID nr ska användas och fås via PSP's exp. Instruktioner rörande tid för inlämning, omfattning och liknande lämnas av delkursansvarig lärare.


Refenser/källor och citat

Ange alltid de källor ni refererar till med författarnamn och årtal inom parentes. Citat ska tydligt märkas ut. Även när ni refererar till eller citerar egna tidigare arbeten måste detta anges.
Vid referens till sida på internet måste webadress och datum anges.
 

Avidentifiering vid tentamen

På ledningsgruppsmötet 5 november 2008 beslutades att övergå till avidentifiering vid tentamen, både för hemtentor och salstentor. Se ledningsgruppens protokoll 7:2008, § 5 c och 7:2009, § 7 b.


Följande gäller för hemtentor

För studenten

Innan en hemtenta delas ut skickas en lista från exp med namn och ID-nr, denna skickas via epost till din StiL-adress. Skriv ditt ID-nr på varje sida. Hemtentan lämnas sedan, enligt instruktioner, in till exp eller direkt i lärarens postfack.
Ska du göra om en hemtenta, med en annan terminsgrupp än din egen, måste detta anmälas i god tid till exp!

För läraren

I samband med genomgång av examinationsformer, vid kursstart, ska studenterna informeras om vad som gäller för hem- respektive salstentor.
Kontakta PSP's exp och meddela vilken terminsgrupp det gäller samt tidpunkt för utlämnande av hemtenta.
När rättning är gjord kontaktas exp igen för att få listan med namn och ID-nr.


Följande gäller för salstentor

För studenten

I tentamenslokalen tilldelas man ett tresiffrigt ID-nr som ska skrivas på varje ark som lämnas in. Numret fås från en lista som skrivvakterna har.
Vid inlämning av tentasvar signerar studenten på anmälningslistan samt anger hur många ark som lämnas in.
Ska du skriva en tenta vid omtentamenstillfälle och/eller med en annan terminsgrupp än din egen är det viktigt att du har kommit ihåg att anmäla dig!

För läraren

I samband med genomgång av examinationsformer, vid kursstart, ska studenterna informeras om vad som gäller för hem- respektive salstentor.
När tentorna hämtas på exp får man som vanligt en lista/rättningsprotokoll men med nummer i stället för namn.
När rättning är gjord kontaktas exp för att få listan med namn och ID-nr.

 

Riktlinjer för utformning

Rutiner för omprövning

Examinationsspråk

Ledningsgruppen har antagit denna policy för examinationsspråk. Se protokoll 2:2017 § 5 för beslut. Den träder i kraft ht17.
Policy för examinationsspråk (PDF, 329 kB)