Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att studera på Psykoterapeutprogrammet

Vidareutbildning | 90 högskolepoäng | Psykodynamiskt orienterad psykoterapi, Kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi eller Familjeterapi

Två ljusa kvinnor i en soffa pratar med varandra.foto

Psykoterapeutprogrammet är en legitimationsgrundande psykoterapeututbildning i psykoterapi. Här finns information för dig som är intresserad av utbildningen.

Vill du arbeta mot psykisk hälsa och välbefinnande med hjälp av psykoterapeutiska metoder? Psykoterapeutens uppgift är att i samtal med patienten undersöka psykiska problem, kartlägga hinder och möjligheter och hjälpa patienten att hitta åtgärder för att hantera och förändra sin tillvaro och öka sin livskvalitet.

Psykoterapeutprogrammet är en yrkesutbildning på avancerad nivå som leder till psykoterapeutexamen. Utbildningen är förlagd till tre års halvtidsstudier och riktar sig till dig som redan har en akademisk vårdutbildning (som exempelvis psykolog-, socionom- eller läkarexamen) samt en grundläggande psykoterapiutbildning. Efter att du fullföljt utbildningen kan du ansöka om psykoterapeut-legitimation hos Socialstyrelsen.

Inriktningar

Den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen i psykodynamisk psykoterapi är en sammanhållen utbildning som leder till psykoterapeutexamen, vilket uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 90 högskolepoäng under en treårsperiod.

Den terapeutiska inriktningen omfattar traditionell psykoanalytisk/psykodynamisk teori men har främst sin grund i modern affekt/objektrelationsteori samt aktuell psykoterapeutisk teknik och metod. Utbildningen innehåller dels ett fördjupande psykodynamiskt psykoterapeutiskt grundmetodologisk block och dels omfattande block med teknik- och diagnosspecifika psykodynamiska psykoterapeutiska metoder. Vidare innehåller utbildningen ett stort korttidspsykoterapeutiskt block.  

Utbildningen lägger sig vinn om att vara uppdaterad med de senaste forskningsresultaten.

Efter genomgången utbildning skall den studerande ha förvärvat sådana fördjupade kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva psykodynamisk psykoterapi.

Psykoterapeutexamen berättigar till legitimation som psykoterapeut.

Inför den nya utbildningsomgången kommer kursplaner och litteraturlistor att arbetas om. Detta innebär att de litteraturlistor som nu finns på hemsidan inte kommer att gälla för den nya utbildningsomgången.


Utbildningsplan och kursplaner

Den terapeutiska inriktningen är kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi. Den bygger så väl på traditionella kognitiva och beteendeinriktade teorier och metoder som på nyare utvecklingslinjer inom området. Utbildningen lägger sig vinn om att vara uppdaterad med de senaste forskningsresultaten.

Under utbildningen behandlas ämnen som är av betydelse för KBT-området såsom emotionspsykologisk, utvecklingspsykologisk, socialpsykologisk och evolutionspsykologisk teori.

Utbildningen fokuserar på individuell psykoterapi med vuxna men behandling av barn och unga, parterapi samt gruppbehandling belyses.

Inför den nya utbildningsomgången har  kursplaner och litteraturlistor arbetats om och kommer att publiceras tillsammans med nya litteraturlistor i samband med att ansökningsperioden öppnas.. Detta innebär att de litteraturlistor som nu finns på hemsidan inte kommer att gälla för den nya utbildningsomgången.


Utbildningsplan och kursplaner

Den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen med inriktning familjeterapi är en sammanhållen utbildning som leder till psykoterapeutexamen. Examen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 90 högskolepoäng under en treårsperiod.

Den familjeterapeutiska inriktningen bygger på Salutogenes, System- och Kontextuell teori, och präglas även av intersektionella perspektiv. Utbildningen lägger sig vinn om att vara uppdaterad med den senaste forskningen inom familjeterapi.

Efter genomgången utbildning skall den studerande ha förvärvat sådana fördjupade kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva familjeterapeutisk psykoterapi.

Inför den nya utbildningsomgången 2024-2027 har kursplaner och litteraturlistor arbetats om och kommer att publiceras tillsammans med nya litteraturlistor i samband med att ansökningsperioden öppnas. Detta innebär att de litteraturlistor som nu finns på hemsidan inte kommer att gälla för den nya utbildningsomgången.

Psykoterapeutexamen berättigar till legitimation som psykoterapeut.

Undervisning är förlagd udda veckor på tisdagar, onsdagar och förmiddag på torsdagar. 


Utbildningsplan och kursplaner

Vanliga frågor och svar

Psykoterapeutprogrammet är en påbyggnads- och vidareutbildning i psykoterapi där en tidigare klinisk grundexamen samt en grundläggande psykoterapiutbildning behövs för att vara behörig. Grundläggande psykoterapiutbildning ges inte av Institutionen för psykologi. Hos Lunds Universitet ges en grundläggande psykoterapiutbildning av Socialhögskolan och den ges även av olika privata utbildningsarrangörer.

Du hittar mer information om kraven på grundläggande psykoterapiutbildning för behörighet här: Ansökan och antagning

Utbildningen bedrivs på halvfart under sex terminer. All utbildning sker på plats på campus i Lund. Utbildningen sker ojämna veckor. KBT-inriktningen är schemalagd till måndagar och tisdagar. Familjeterapi-inriktningen är schemalagd till tisdag, onsdag och torsdag förmiddag. PDT-inriktningen är schemalagd till tisdagar och onsdagar.

Observera att du under utbildningstiden ska kunna arbeta med psykoterapi på din arbetsplats.

Nej. Undervisningen är förlagd på campus.

Du som redan gått en del specialistkurser eller redan är färdig specialist kan ansöka om tillgodoräknande av de kurser som motsvarar kurser på psykoterapeutprogrammet (se kursplaner).

Du kan också ansöka om tillgodoräknande av ditt vetenskapliga arbete inom specialistutbildningen eller annan mastersuppsats relaterad till psykoterapi, om det inte redan ingått i en behörighetsgivandeutbildning. Beslut tas i sambans med ansökan.

Se instruktioner för ansökan om tillgodoräkning på följande sida: Studentärenden Psykoterapeutprogrammet

Inom utbildningens ramar krävs att det handledda klientarbetet i kurs 7 sker under fysiska möten, som ska spelas in och visas i handledningen. Det krävs också att du arbetar med terapeutiskt arbete under minst 25 % av din arbetstid. Enbart telefonkontakt är svår att kategorisera som psykoterapi. Tanken är att man övar på det som lärs under utbildningen. Du lär behöva ha ytterligare någon/några klinter i fysiska möten eller åtminstone via videokontakt.

Utbildningen ges på svenska, men kurser och moment på andra skandinaviska språk och engelska kan förekomma.

Då studenter på utbildningen ofta verkar inom hälso- och sjulvård där journal ska föras på svenska bör examinationer som rör psykoterapi, metod, psykopatologi, etik och juridik vara på svenska. Examination på de vetenskapliga kurserna (Vetenskapsteori och forskningsmetod & Vetenskapligt arbete) kan vara på engelska.

Olika riktlinjer gäller för de olika inriktningarna.

KBT: Den studerande skall under utbildningen arbeta minst 25 % av heltid och i sin yrkesverksamhet ha ett pågående arbete med psykoterapi. Under denna anställning kan du arbeta med klienter i valfri ålder. I kurs 7 på utbildningen ska de studerande bedriva individuellt terapeutiskt arbete under handledning omfattande minst fem på varandra följande terapiärenden. Klienterna ska vara över 18 år. Undantag kan göras för en klient som får vara över 16 år. 

PDT: Den studerande skall under utbildningen arbeta minst 25 % av heltid och i sin yrkesverksamhet ha ett pågående arbete med psykoterapi. Generellt gäller att klienterna ska vara över 18 år. I kurs 7 på utbildningen ska de studerande bedriva individuellt terapeutiskt arbete under handledning med minst fyra på varandra följande terapiärenden. Generellt gäller att klienterna ska vara över 18 år.

FT: Den studerande skall under utbildningen arbeta minst 25 % av heltid och i sin yrkesverksamhet ha ett pågående arbete med psykoterapi främst riktat mot familjer eller par. Studenten kan i detta arbeta ha individuellt behandlingsarbete med barn och ungdomar om de parallellt träffar dess familj också eller i tjänsten också träffar familjer och/eller par. I kurs 7 på utbildningen ska de studerande fortlöpande bedriva terapeutiskt arbete under handledning med familjer och par om minst fyra terapiärenden. I minst två av familjerna ska den identifierade patienten vara ett barn eller ungdom, och i minst ett av dessa båda fallen ska denne vara under 16 år. I minst ett av fallen ska ett par med par-problematik behandlas.

Kontakt

Studievägledning
Elin Holgersson
+46(0)46 222 91 15
studievagledare_ppt [at] psy [dot] lu [dot] se (studievagledare_ppt[at]psy[dot]lu[dot]se)

Utbildningsadministratör
Ivana Viana
+46(0)46 222 83 09
ivana [dot] viana [at] psy [dot] lu [dot] se (ivana[dot]viana[at]psy[dot]lu[dot]se)