Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Så går uppsatssamarbeten till

 1. Er projektidé kommer att vara tillgänglig för studenterna på institutionens hemsida. De studenter som är intresserade kommer själva att kontakta er. De kommer också att söka efter en lärare eller forskare på institutionen som har möjlighet att handleda deras uppsatsarbete. Det är uppsatshandledaren som gör bedömningen av om det är realistiskt att basera ett examensarbete på den aktuella projektidén. 
   
 2. Studenterna kommer att under handledning ta fram en vetenskaplig psykologisk frågeställning baserad på er projektidé. Utifrån frågeställningen och i samarbete med er utformar studenterna studiens design. Här ingår t ex val av metod för datainsamling och analys av data.
   
 3. Innan själva uppsatsarbetet börjar skrivs ett avtal mellan er, institutionen/ handledaren och studenterna gällande villkoren för samarbetet. Studien beskrivs utförligt i en projektplan som biläggs avtalet.
   
 4. Studenterna genomför studien i enlighet med projektplanen. När resultaten föreligger så skriver studenterna sitt examensarbete där de tolkar och diskuterar resultaten. I den här processen måste studenterna stå fria i relation till er som uppdragsgivare.
   
 5. Uppsatsen läggs fram vid ett öppet seminarium som leds av en examinator. Vid seminariet diskuteras tillförlitligheten och giltigheten i studiens resultat och slutsatser. Det är examinator som godkänner eller underkänner uppsatsen.
   
 6. Den godkända uppsatsen presenteras (med enbart titel eller i fulltext) i universitetsbibliotekets publikationssystem för studentuppsatser. Studenterna gör också en återkoppling till er på det sätt som ni kommer överens om. 

Kontakt

Margit Wångby Lundh

046- 222 87 49

margit [dot] wangby_lundh [at] psy [dot] lu [dot] se (margit[dot]wangby_lundh[at]psy[dot]lu[dot]se)