Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ansökan och antagning

Psykoterapeutprogrammet | 90hp halvfart

OBS! Nedan information gäller för utbildningsomgången 2021-2024. Sidan kommer att uppdateras med ny information inför ansökan till omgången 2024-2027.

SIDAN UPPDATERAS!

Ansökan

Utbildningen startar nästa gång hösten 2024. Du ansöker under våren 2024 via antagning.se där du ska bifoga alla meritgivande dokument och en obligatorisk meritsammanställning som finns på denna sida.

Ansökan till psykoterapeutprogrammet sker i två steg:

 1. Ansök till utbildningen via antagning.se. Ansökningsperioden är 15 februari till 15 mars 2024 inför kursstart höstterminen 2024.
 2. Fyll i obligatorisk meritsammanställning (se nedan).
  • Skriv ut och signera.
  • Ladda upp undertecknad meritsammanställning och tillhörande behörighetsgivande dokument på Mina sidor på antagning.se.
  • Samtliga intyg som bifogas meritsammanställningen ska vara märkta med bilagenummer.

Meritsammanställning för sökande till psykoterapeutprogrammet (PDF, ny flik)

Behörighetskrav 

Se fullständiga behörighet- och förkunskapskrav i utbildningsplanen: Utbildningsplan 2024-2027 (PDF, ny flik)

För att kunna bli antagen till utbildningen krävs särskild behörighet som innebär att du måste uppfylla följande krav:

Att du som sökande är legitimerad psykolog, legitimerad läkare med specialist- utbildning i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, socionom med kompletterande kurser upp till 210 hp eller har annan motsvarande examen. Med annan motsvarande examen menas:

 • legitimerad läkare med annan specialistutbildning med relevans för psykoterapi
 • legitimerad sjuksköterska enligt 1993 års studieordning med specialistexamen och kompletterande kurser upp till 210 hp
 • legitimerad arbetsterapeut med kompletterande kurser upp till 210 hp 
 • legitimerad fysioterapeut med kompletterande kurser upp till 210 hp

De kompletterande kurserna ska vara relevanta för diagnostik och behandling inom psykoterapi.

Att du som sökande har, antingen inom ramen för ovanstående utbildningar eller på annat sätt, genomgått en grundläggande utbildning i psykoterapi motsvarande 45 hp. Det ska vara en sammanhållen utbildning med minst 240 timmar teoretisk utbildning med inriktning på psykodynamiskt terapi, par- och familjeterapi alternativt kognitiv beteendeterapi eller integrativa varianter av dessa, jämte patient-/klientarbete under handledning (åtminstone en terapi under 2 terminer). Handledningens omfattning är 60 timmar vid individuell handledning alternativt 120 timmar vid grupphandledning.


Hos Lunds Universitet ges en grundläggande psykoterapiutbildning av Socialhögskolan och den ges även av olika privata utbildningsarrangörer.

Grundläggande psykoterapi på Socialhögskolan

Att du som sökande, antingen inom ramen för ovanstående utbildningar eller på annat sätt, har genomgått psykoterapi (PDT eller KBT) som utbildningsterapi omfattande minst 30 timmar individuell terapi, alternativt 60 timmar gruppterapi, hos legitimerad psykoterapeut. För sökande till familjeterapiutbildningen kan del av utbildningsterapin omfatta familj/parterapi. Utbildningsterapi ska intygas om antalet timmar inte framgår av utbildningsbeviset. Terapin måste vara avslutad vid ansökningstillfället.

Att du som sökande efter avslutad grundläggande utbildning i psykoterapi eller motsvarande måste ha minst två års erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsuppgifter omfattande minst halvtid under handledning av legitimerad psykoterapeut med särskild handledarutbildning motsvarande 45 hp.

Intyg om arbetslivserfarenhet utformas enligt bestämmelser på antagning.se: Intyg om arbetslivserfarenhet | antagning.se

Att du som sökande uppvisar intyg från arbetsgivare eller uppdragsgivare att du under hela utbildningstiden kommer att arbeta deltid, minst 25 % av heltid, med kliniskt patientarbete eller motsvarande där den valda inriktningen kan praktiseras och där du ges möjlighet att möta och psykoterapeutiskt arbeta med klienter.

Utförligare beskrivning finns i Meritsammanställningen, se länk ovan.

Meritpoäng och urval

Se fullständiga merit- och urvalskriterier här: Merit- och urvalskriterier (PDF, ny flik).

Vid fler behöriga sökande än antal platser på utbildningen görs ett urval mellan de behöriga sökande genom meritpoäng. Dina chanser att bli antagen ökar ju fler meritpoäng du har. En samlad bedömning och poängsättning görs därför på följande urvalsgrunder:

Följande genomgångna yrkesutbildningar inom vård- och behandlingsområdet ges poängantal beroende på utbildningarnas längd och relevans för psykoterapeututbildningen:

 • Legitimerad psykolog eller legitimerad läkare med specialistutbildning i psykiatri ger 4 poäng.
 • Socionom eller leg sjuksköterska med sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och med specialistutbildning som psykiatrisjuksköterska ger 3 poäng.
 • Annan utbildning om minst 210 högskolepoäng som anses likvärdig ger 2 poäng.

Endast ett av ovanstående alternativ ger poäng.

Om sökande har grundläggande psykoterapiutbildning eller motsvarande i den valda inriktningen ges 2 poäng.

Mer än 3 yrkesverksamma år omfattande psykoterapeutiska arbetsuppgifter om minst halvtid efter grundläggande psykoterapiutbildning ger 2 poäng.

Mer än 4 yrkesverksamma år omfattande psykoterapeutiska arbetsuppgifter om minst halvtid efter grundläggande psykoterapiutbildning ger 3 poäng.

Mer än 5 yrkesverksamma år omfattande psykoterapeutiska arbetsuppgifter om minst halvtid efter grundläggande psykoterapiutbildning ger 4 poäng.

Handledning efter avslutad grundutbildning ger följande poängantal beroende på antal handledningstimmar:

 • 10 - 29 timmar individuell handledning eller 20 - 59 timmar i grupp ger 1 poäng
 • 30 - 45 timmar individuell handledning eller 60 - 90 timmar i grupp ger 2 poäng
 • 46 - 60 timmar individuell handledning eller 91 - 120 timmar i grupp ger 3 poäng, om antalet timmar överstiger denna nivå ges 4 poäng.

Handledaren skall ha genomgått en psykoterapihandledarutbildning omfattande minst 45hp eller motsvarande.

Psykoterapihandledning inom vald inriktning efter avslutad grundutbildning ger följande poängantal beroende på antal handledningstimmar:

 • 15 eller fler timmar enskilt eller 30 eller fler timmar i grupp ger 1 poäng

Handledaren skall ha genomgått en psykoterapihandledarutbildning omfattande minst 45hp eller motsvarande.

Teoretisk kurs på universitet eller högskola med relevans för psykoterapiområdet ger poäng enligt nedan:

 • Kurs/kurser på totalt 7,5 högskolepoäng (5 universitetspoäng) ger 2 poäng
 • Kurs/kurser på totalt 15 högskolepoäng (10 universitetspoäng) ger 4 poäng

Examinerad relevant kurs avseende psykoterapi som ges av annan utbildningsarrangör än universitet eller högskola motsvarande minst 7,5 högskolepoäng (5 universitetspoäng) ger 1 poäng.

Generellt gäller att:

En publicerad artikel i en internationell vetenskaplig tidskrift med s. k. peer review gällande forskning generellt ger 1 poäng.

Varje publicerad artikel i en internationell vetenskaplig tidskrift med s. k. peer review förfarande avseende forskning med klinisk inriktning inom psykologi, psykiatri eller motsvarande ger 2 poäng,

Om forskningen publicerats som en doktorsavhandling som handlar om psykoterapi eller ett angränsande ämne ges ytterligare 1 poäng.

I meritsammanställningen finns information som utvecklar de olika punkterna. Läs och följ dessa anvisningar för en komplett ansökan. Du  hittar den ovan, under rubriken Ansökan.

Observera att intyg om pågående och tidigare yrkeslivserfarenhet ska vara daterade, ange arbetets omfattning i procent och tidsperiod, samt vara signerade av arbetsgivare/personalhandläggare. Enbart anställningsavtal utan uppgifter om hur länge anställning pågått godtas inte. Alla meriter ska kunna verifieras, om du inte scannar in originaldokument behöver kopiorna vidimeras.

Information som inte finns med eller som inte tydligt framgår i ansökan ger inte meritpoäng. Det är ditt ansvar att tillse att de meriter du åberopar är styrkta med intyg.

Vanliga frågor och svar

Utbildningen startar vart tredje år. Beslut tas inför varje utbildningsomgång huruvida utbildningen ska ges eller ej.

Ansökningsperiod för vidareutbildning som startar en hösttermin är 15 februari till 15 mars.

Vi gör inga förhandsbedömningar utan bästa sättet att få prövat din behörighet är att söka till utbildningen. Du hittar behörighets- och förkunskapskrav i utbildningsplanen: Utbildningsplan 2024-2027 (PDF, ny flik)

Tänk på att förkunskapskrav och merit- och urvalskriterier kan justeras något inför kommande ansökningsomgång, så håll dig uppdaterad på vår hemsida inför din ansökan till utbildningen.

Förra antagningsomgången var det ca 150 behöriga sökande till ca 80 platser.

Eftersom vi alltid har fler behöriga sökande än antal platser på utbildningen görs ett urval. Vi har fastställt åtta urvalsgrunder som är meriterande för utbildningen och därför kan ge meritpoäng i urvalet (läs mer i merit- och urvalskriterierna och meritsammanställningsblanketten.

Maximalt 36 poäng kan uppnås. För att ha en chans att få en plats måste man alltså få så höga meritpoäng som är möjligt. Läs igenom merit- och urvalskriterierna, meritsammanställningen och information om meriter och meritsammanställning.

Meritsammanställning för sökande till psykoterapeutprogrammet (PDF, ny flik)

Merit- och urvalskriterier 2024-2027 (PDF, ny flik)

Information om meriter och meritsammanställning (PDF, ny flik)

Ja, det går bra att söka till alla inriktningar. 

Utbildningen har tre inriktningar 2021–2024:

 • Psykodynamiskt orienterad psykoterapi
 • Kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi
 • Familjeterapi

Har du frågor?

Elin Holgersson
+46(0)46-222 91 15
studievagledare_ppt [at] psy [dot] lu [dot] se (studievagledare_ppt[at]psy[dot]lu[dot]se)

Ansökningsdokument

Meritsammanställning för sökande till psykoterapeutprogrammet (PDF, ny flik)

Merit- och urvalskriterier (PDF, ny flik)