Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildningsplan

Samhällsvetenskapliga fakultetenA. Utbildningsplan för Beteendevetenskapligt kandidatprogram(Bachelor of Science in Behavioural Sciences)Omfattning: 180 högskolepoängNivå: GrundnivåProgramkod: SGBEVUtbildningsplanen har fastställts av Samhällsvetenskapliga fakulteten 2008-12-18.Utbildningsplanen gäller från och med höstterminen 2009.B. ProgrambeskrivningBeteendevetenskapligt kandidatprogram är en3-årig utbildning som syftar till att gede studerande kunskaper om mänskligt beteende och hur beteendet påverkas avkulturella, samhälleliga, sociala och biologiska faktorer. Programmet erbjuder ocksåträning i de färdigheter som används vid professionell verksamhet inom detbeteendevetenskapliga fältet. Därmed ärutbildningen relevant i många olikaarbetsområden, inom såväl privat som offentlig och ideell sektor. Några exempel ärförändrings- utvecklings- och utvärderingsarbete, hälso- och friskvård,information/kommunikation, marknadsföring/reklam, pedagogiskt utvecklingsarbete,personalarbete, projektledning, rehabiliterings- och behandlingsarbete, ochstödjande/rådgivande verksamhet.Programmet startar med obligatoriska Beteendevetenskaplig grundkurs som innehålleren allmän introduktion till ämnena pedagogik, psykologi, sociologi och vetenskapligmetod; kursen löper över termin 1 och 2. Under termin 3 och 4 läses valbara kurserinom något av de tre ämnena, beroende påvilket arbetsområde den studerande ärintresserad av. Kurserna innebär en teoretisk fördjupning inom pedagogik, psykologieller sociologi, samtidigt som de belyser hur beteendevetenskapliga modeller kananvändas för att lösa specifika praktiska problem. På termin 5 av utbildningen väljerstudenten mellan att göra praktik på arbetsplats, genomföra ett projektarbete (15 hp)kombinerat med kurser från valfritt ämne (även utanför det beteendevetenskapligaområdet), eller studera utomlands. Momentensyftar till att ytterligare förberedastudenten för verksamhet inom relevantarbetsområde. Studierna avslutas med ettexamensarbete i pedagogik, psykologi eller sociologi under termin 6.Programmet leder till en kandidatexamen i Beteendevetenskap (Bachelor of science inbehavioural science) och som ger behörighettill vidare studier på avancerad nivå inomrespektive huvudområde (psykologi, pedagogik eller sociologi).Dnr S 2008/296C. MålFör kandidatexamen i valt huvudområde (pedagogik, psykologi eller sociologi) skastudenten uppnå följande mål enligt högskoleförordningen.Kunskap och förståelse•Visa kunskap och förståelse inom valt huvudområde, inbegripet kunskap omområdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området,fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuellaforskningsfrågorFärdighet och förmåga•Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i enproblemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar ochsituationer•Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt attgenomföra uppgifter inom givna tidsramar•Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,problem och lösningar i dialog med olika grupper•Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom valthuvudområdeVärderingsförmåga och förhållningssätt•Visa förmåga att inom valt huvudområde göra bedömningar med hänsyn tillrelevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter•Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur denanvänds•Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sinkompetensUtöver dessa mål ska studenten för kandidatexamen i valt huvudområde (pedagogik,psykologi eller sociologi)•Ha grundläggande kunskaper inom utbildningens andra beteendevetenskapligahuvudområden och hur beteendevetenskaperna kan tillämpas för att förståproblem och situationer frånolika teoretiska perspektiv•Självständigt kunna utföra informationssökningar inom kunskapsområdet, kritisktanalysera informationen och på ett kvalificerat sätt använda dennaD. KursuppgifterProgramstrukturen framgår av nedanståendetabell. Kurserna läses i föreliggandeordning.TerminInnehåll1Beteendevetenskaplig grundkurs del 1, 30 hp2Beteendevetenskaplig grundkurs del 2, 30 hp3Valbar kurs inom huvudområdet för kandidatexamen, 30 hp4Valbar kurs i pedagogik, psykologi eller sociologi, 15 hpsamtKursen Projektledning för beteendevetare, 15 hp5Kursen Praktikkurs, 30 hpellerKursen Projektarbete 15 hp och valfri kurs15 hpellerValfri kurs, 30 hp6Examensarbete inom huvudområdet för kandidatexamen, 30 hpSpecifika kombinationer av valbara kurser krävs för kandidatexamen i pedagogik,psykologi respektive sociologi enligt bilagan. Valfri kurs innebär studier inom ellerutanför beteendevetenskapliga fältet och inkluderar även studier utomlands.E. ExamensuppgifterUtbildningen leder till följande examina:ƒFilosofie kandidatexamen i Beteendevetenskap (Bachelor of science in behaviouralscience)F. FörkunskapskravGrundläggande behörighet samt Ma A, Sh AG. ÖvrigtSe hemsida för en aktuell förteckning över vilka kurser som läses i de olikahuvudområdena.