Vi studerar vilken specifik påverkan som barnets anknytning till var och en av dennes primära omsorgspersoner har på dess anknytningsutveckling och känslomässiga trygghet, I flera dagsaktuella familjeformer. Genom att följa familjeutveckling över tid studerar vi också betydelsen av karakteristika hos barnets uppväxtmiljö och relevanta egenskaper hos föräldrarna – som de var innan barnet föddes.
Projektets första fas sträcker sig från 3 månader före till 1000 dagar (ca 3 år) efter barnets födelse, beaktar familjeformer, föräldraomsorg och förskola som samverkande kontext, och består av två studier:

  1. En framåtblickande studie om familjens naturliga utveckling (10 000 familjer)
  2. En mindre omfattande studie med focus på anknytnings- och socioemotionell utveckling I olika familjeformer

 

Guldstreck

Projektet utgör en internationellt sett unik forskningsansats som för närvarande bara kan genomföras i ett nordiskt land, där välfärdsstatens engagemang i jämställdhet, olika former av barnomsorg och garanterad föräldraledighet under barnets första år, bidrar till mångfald i både familjeformer och barnomsorgsmiljöer, och i jämlikt engagemang av pappor och mammor i föräldraskapet.

 

Guldstreck

Våra resultat kommer att bidra till en vetenskaplig grund för att optimera små barns utveckling av emotionella trygghet och välbefinnande med beaktande av olika familjeformer som samexisterar i det moderna samhället, och för väl behövda rekommendationer i framtida familjepolicy, med konsekvenser för barns välbefinnande och psykiska hälsa. Projektet kommer även att bidra med kunskap om hur barnets multipla anknytningsrelationer utvecklas tidigt i livet, där flera primära omsorgspersoner samarbetar i en gemensam uppväxtmiljö, eller i separata kontexter.

Glad springande flicka

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta:

Elia Psouni
Huvudutredare
elia [dot] psouni [at] psy [dot] lu [dot] se
+46 46 222 0503
+46 733 142 876