Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Organisation

Institutionsstyrelsen

  • beslutar om riktlinjer för institutionens verksamhet och resursanvändning
  • följer upp verksamheten vid institutionen, analyserar resultaten och se till att resurserna används effektivt
  • beslutar i frågor som överlämnats åt styrelsen

Styrelsen består av prefekt, fyra lärare, en TA-personal samt två studeranderepresentanter. Studierektorer samt biträdande prefekt har yttranderätt, men ej rösträtt.
Skrivelser till styrelsen skall lämnas till prefekten senast en vecka och en dag innan styrelsemötet. Kallelse med handlingar går ut en vecka innan mötet.

Prefekt
Prefekten är institutionens chef och ansvarig för ekonomi, personal, löner, och arbetsmiljö.

Ledningsgrupp
Ledningsgruppens uppgift är att hantera det löpande arbetet och träffas kl. 08.15-10.00 varannan måndag. I ledningsgruppen ingår prefekt, biträdande prefekt, samtliga studierektorer, verksamhetschef för Psykoterapimottagningen, ekonom och personaladministratör.

Avdelningsföreståndarkonferens (AFK)
Föreståndarna för avdelningarna sammanträder fyra gånger per termin. AFK s uppgift är att verka för utveckling av forskningsmiljön vid institutionen, bereda frågor som har med antagning till Forskarutbildningen att göra och bistå ledningens arbete i samband med rekrytering.

Budget
Institutionen får varje år ett uppdrag i form av ett antal så kallade helårsstudenter (hst). Dessa resurser använder vi för att bedriva utbildning. Detta är den ekonomiska ramen för planeringen av samtliga de kurser vi ger under året.
Institutionen får också anslag till forskning och forskarutbildning, så kallade fakultetsmedel. Dessa medel används för professorers forskning i tjänsten, för forskarutbildning och samfinansiering. Storleken på detta anslag beräknas utifrån antalet hst på avancerad nivå men en del av fakultetsmedlen beräknas utifrån institutionens prestation, t ex i form av antal disputationer, antal vetenskapliga publikationer mm. Antalet publikationer utgår från det vi registrerat i LUCRIS, och det är därför viktigt att göra detta löpande.

LUCRIS

När de ekonomiska ramarna för det kommande året är klara på fakultetsnivå i november-december lägger institutionen ett förslag till budget som sedan antas i styrelsens decembermöte. Budgeten bereds i ledningsgruppen.

Kommittéer
Kommittéerna nedan bevakar frågor inom prioriterade områden, agerar på delegation samt bereder beslut till styrelse och prefekt.

  • Arbetsmiljö
  • Internationalisering
  • Jämställdhet, likabehandling och mångfald (KJLM)
  • Kursplanegruppen
  • Lokaler
  • Etik

Institutionens kommittéer

Sidansvarig:

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy [dot] lu [dot] se