Jämställdhet, likabehandlig och mångfald

Den övergripande målsättningen är att säkerställa att verksamheten vid Institutionen för psykologi bygger på jämställdhet, likabehandling samt etnisk och social mångfald.

Det innebär att anställda och studenter vid institutionen ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar och behandlas och bedömas lika oberoende av kön, etnisk eller social bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet/uttryck och ålder.

Handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2014


Kommittén för jämställdhet, likabehandling och mångfald 

Kommitténs arbetsuppgifter är att inventera, bevaka och informera om jämställdhets- och
likabehandlingsfrågor som är relevanta för institutionen. Målsättningen är att höja kunskapsnivån och engagemanget för dessa frågor hos institutionens personal och studenter, samt att inkomma med
konkreta åtgärdsförslag till styrelsen.

Kontakt

Vid frågor till kommittén vänligen kontakta Una Tellhed via una.tellhed@psy.lu.se eller telefon 046-222 86 87


Jämställdhet och likabehandling vid Lunds unviersitet

Universitetet har inrättat ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling under tiden den 1 januari 2010 – 31 december 2012.

Gruppen är beredande organ åt styrelse och rektor och har som uppgift att stödja och sprida kunskap om jämställdhet och likabehandling och det arbete som bedrivs inom universitetet samt samordna resultatuppföljningen. Gruppen ska därutöver föreslå och initiera olika jämställdhets- och likabehandlingsåtgärder i arbetet för att motverka alla former av diskriminering.

Jämställdhet och likabehandling vid Lunds universitet, läs mer


Tillbaka

Innehållsansvarig: Una Tellhed
Sidansvarig:  Jenny Pettersson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen

Uppdaterad: 2013-12-17

Kontaktinformation

Una Tellhed
univ. lektor
Institutionen för psykologi

Tel:
+46462228687

E-post:
una.tellhed@psy.lu.se

Användbara länkar
Policydokument och planer
Institutionen för psykologi, Box 213, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 42 09