Sabina Gusic

Dissociation efter krigstraumatisering 

Sabina Gusic är leg. psykolog och doktorand vid Institutionen för psykologi. Hennes huvudsakliga forskningsintresse berör dissociation hos barn och ungdomar som utsatts för extrem traumatisering i form av krig och/eller organiserad våld.

Huvudsyftet med avhandlingen är att undersöka och beskriva dissociation hos barn och ungdomar som utsatts för extrem traumatisering i form av krig och/eller organiserad våld samt att undersöka mängden och typen av dissociation hos barn och ungdomar i familjer där föräldrarna upplevt extrem traumatisering i krig och/eller organiserat våld.

Dissociation och trauma hos barn och ungdomar 

Den forskning som hittills fokuserat på dissociativa symptom och trauma hos barn och ungdomar rör sexuella övergrepp samt fysiskt och psykiskt våld av närstående. Kring annan form av extrem traumatisering är fältet fortfarande till stor del outforskat. Barn och ungdomar som har utsatts för mycket grymma krigsbrott eller andra former av organiserat våld så som tortyr, systematisk våldtäkt och de som bevittnat grymma våldsdåd mot närstående har ofta mycket allvarliga psykiatriska symptom som sträcker sig längre än vad diagnosen Posttraumatisk stressyndrom (PTSD) kan omfatta.

Egna och andras kliniska observationer bekräftar att dessa barn och ungdomar kan ha en dissociativ symptombild. En påtaglig brist är att traumatiserade och dissocierande barns kognition och sätt att dissociera inte i tillräcklig utsträckning har jämförts med vad som är normativt bland icke-traumatiserade barn. Detta är särskilt viktigt då barns kognitiva förmåga och medvetande skiljer sig kvalitativt från de vuxnas.

Forskningen kan således bidra med att i denna population

  1. utforska typen och graden av dissociativa upplevelser;
  2. utveckla och validera dissociationsskattningsskalor;
  3. bidra med svar på frågor som rör hur olika traumatiska upplevelser hänger ihop med olika dissociativa upplevelser;
  4. belysa sambandet mellan svårt traumatiserade omsorgspersoner och barnens dissociativa symptom. Detta kan förhoppningsvis leda till bättre sätt att bedöma och behandla gruppen barn och ungdomar med dissociativa symptom.


Dissociation after traumatization in war

Sabina Gusic is a licensed Psychologist and currently a doctoral student at the Department of Psychology. Her research focuses on dissociation in children and adolescents who have suffered extreme victimization in war and/or by organized violence.


Dissociation and trauma in children and adolescents

The overall purpose of this research is to extend our knowledge about children and dissociation. This research project will involve children and adolescents who have suffered extreme victimization in war and/or by organized violence, in contrast to the normal functioning of the non-traumatized children / adolescents. In the clinical context a number of these children and adolescents show different psychiatric conditions characterized by symptoms of severe traumatic stress and pathological dissociation. Research related to traumatized children and dissociation is not as widespread as the one involving traumatized adults, especially regarding war-traumatized children. Research to this date has found evidence of dissociation symptoms in children and adolescents that have been exposed to sexual abuse, neglect and maltreatment. Hopefully the proposed research will broaden our knowledge about children and adolescents with war-related traumas and symptoms of dissociation, leading to better ways of discovering and understanding their needs as well as leading to better and more efficient treatments for those children in need of psychotherapy.

Publikationer


Tillbaka

Sidansvarig: Webbansvarig@psy.lu.se
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
 

Uppdaterad: 2013-05-24

Kontaktinformation

Sabina Gusic
doktorand
Institutionen för psykologi

Sabina.Gusic@psy.lu.se

 

Institutionen för psykologi, Box 213, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 42 09