Sven Ingmar Andersson


Sven Ingmar Andersson avlade fil.kand.-examen 1962 och fil.lic-examen i teoretisk filosofi 1969. Efter examen från lärarhögskola 1974 och studier på läkarlinjen 1977-79 disputerade han 1987 i psykologi på en avhandling om visuella följerörelser och uppmärksamhet vid psykisk ohälsa och alkoholmissbruk. Docent i psykologi 1988. Verksam vid Lunds universitet sedan 1975, bl.a. som forskare vid medicinsk fakultet och forskarassistent/ universitetslektor vid Institutionen för psykologi. Aktuell forskning rör betydelsen av stresshantering (coping), sociala relationer, emotionalitet och vårdmiljö för välbefinnandet hos patienter med kronisk sjukdom och deras närstående. Sven Ingmar Andersson är sedan juni 2000 professor i psykologi vid Lunds universitet.


Psykologi, hälsa och sjukdom

Psykologi är en nyckelvetenskap för förståelse av mänskligt beteende, inte minst i samband med hälsa och sjukdom. För egen del ledde studier av filosofi och psykologi till arbeten inom tänkandets psykologi, bl.a. om logiska slutledningar och bevisvärdering, och om tankeprocesser hos personer med psykisk ohälsa. Besök vid olika psykologiska laboratorier utomlands stimulerade till neuropsykologiska och neurofysiologiska frågeställningar.

Efter avhandlingen arbetade jag vidare med ögonrörelseforskning med såväl ockulografisk som infra-röd teknik och med fokus på miniatyrögonrörelser (mindre än en grad visuell vinkel) till belysning av min teori i avhandlingen om betydelsen av denna typ av rörelser vid ökad uppmärksamhet. Erfarenheter av forskning om hälsa och sjukdom ledde till studier inom primärvården av förändringsarbete samt av läkares förskrivningsvanor och handläggning av vissa sjukdomar. En anslutande grupp av studier rör undersökningar om coping och psykologiskt försvar vid reumatisk sjukdom och vid besvär i mag- tarmkanalen.

Fortsatt forskning med anslag från Riksbankens Jubileumsfond, Vårdalstiftelsen och Vetenskapsrådet gäller prospektiva, kvantitativa och kvalitativa, studier av patienter med cancer, diabetes, fibromyalgi, hjärtsjukdom, kronisk trötthet, njursjukdom och reumatisk sjukdom samt deras närstående. Intresset fokuseras på situationer i vilka patient/närstående visar starka stressreaktioner. Analysen gäller emotion, kognition, intention och beteende samt förekomst och värdering av socialt stöd i sådana situationer. Resultat pekar på skillnader mellan studerade subgrupper i livskvalitet och att belastningen för närstående ofta kan vara större än för patienten.

Institutionen för psykologi, som bildats genom sammanslagning, synes nu ge ökade möjligheter för forskning och samarbete med andra institutioner och fakulteter för att befordra hälsopsykologisk kunskap och förståelse samt bidra till att föra teori och praktik närmare vad gäller hälsa och sjukdom.

Publikationer


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-02-13

Kontaktinformation

Sven Ingmar Andersson
professor em
Institutionen för psykologi

Tel:
046-222 87 46

E-post:
Sven_Ingmar.Andersson@psy.lu.se

Institutionen för psykologi, Box 213, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 42 09