Sven Ingmar Andersson


Sven Ingmar Andersson avlade fil.kand.-examen 1962 och fil.lic-examen i teoretisk filosofi 1969. Efter examen från lärarhögskola 1974 och studier på läkarlinjen 1977-79 disputerade han 1987 i psykologi på en avhandling om visuella följerörelser och uppmärksamhet vid psykisk ohälsa och alkoholmissbruk. Docent i psykologi 1988. Verksam vid Lunds universitet sedan 1975, bl.a. som forskare vid medicinsk fakultet och forskarassistent/ universitetslektor vid Institutionen för psykologi. Aktuell forskning rör betydelsen av stresshantering (coping), sociala relationer, emotionalitet och vårdmiljö för välbefinnandet hos patienter med kronisk sjukdom och deras närstående. Sven Ingmar Andersson är sedan juni 2000 professor i psykologi vid Lunds universitet.


Psykologi, hälsa och sjukdom

Psykologi är en nyckelvetenskap för förståelse av mänskligt beteende, inte minst i samband med hälsa och sjukdom. För egen del ledde studier av filosofi och psykologi till arbeten inom tänkandets psykologi, bl.a. om logiska slutledningar och bevisvärdering, och om tankeprocesser hos personer med psykisk ohälsa. Besök vid olika psykologiska laboratorier utomlands stimulerade till neuropsykologiska och neurofysiologiska frågeställningar.

Efter avhandlingen arbetade jag vidare med ögonrörelseforskning med såväl ockulografisk som infra-röd teknik och med fokus på miniatyrögonrörelser (mindre än en grad visuell vinkel) till belysning av min teori i avhandlingen om betydelsen av denna typ av rörelser vid ökad uppmärksamhet. Erfarenheter av forskning om hälsa och sjukdom ledde till studier inom primärvården av förändringsarbete samt av läkares förskrivningsvanor och handläggning av vissa sjukdomar. En anslutande grupp av studier rör undersökningar om coping och psykologiskt försvar vid reumatisk sjukdom och vid besvär i mag- tarmkanalen.

Fortsatt forskning med anslag från Riksbankens Jubileumsfond, Vårdalstiftelsen och Vetenskapsrådet gäller prospektiva, kvantitativa och kvalitativa, studier av patienter med cancer, diabetes, fibromyalgi, hjärtsjukdom, kronisk trötthet, njursjukdom och reumatisk sjukdom samt deras närstående. Intresset fokuseras på situationer i vilka patient/närstående visar starka stressreaktioner. Analysen gäller emotion, kognition, intention och beteende samt förekomst och värdering av socialt stöd i sådana situationer. Resultat pekar på skillnader mellan studerade subgrupper i livskvalitet och att belastningen för närstående ofta kan vara större än för patienten.

Institutionen för psykologi, som bildats genom sammanslagning, synes nu ge ökade möjligheter för forskning och samarbete med andra institutioner och fakulteter för att befordra hälsopsykologisk kunskap och förståelse samt bidra till att föra teori och praktik närmare vad gäller hälsa och sjukdom.

List of Publications

(Note: Conference papers not listed)

Books

Andersson, S. I. (2012). Tandhälsa och psykologi /Dental health and psychology. In Swedish/. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-07882-3.

Andersson, S. I. (2009) Hälsa och psykologi /Health and psychology. In Swedish/. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-05619-7.

Andersson, S. I. (2006). Sundhedspsykologi - en introduktion /Health Psychology – An Introduction. In Danish/. Köpenhamn: Akademisk Forlag. ISBN 87-500-3884-2.

Andersson, S. I. (2002). Hälsopsykologi - en introduktion /Health psychology: An introduction. In Swedish/. Lund: Sanitas. ISBN 91-97360503.

Andersson, S. I., & Melander, A. (1988). Påverkan av distriktsläkares attityder till läkemedel och läkemedelsförskrivning genom problemoriented muntlig läkemedelsinformation. ISBN 91-8695607-8.

Andersson, S. I. (1987). Äldreomsorg i utveckling. /Developing care of the elderly. In Swedish/. Lund: Center of Family Medicine. ISBN 91-8695606-X.

Andersson, S. I. (1986). Perspectives on eye-tracking. Electro-oculographic studies of psychotic patients and alcohol abusers. PhD dissertation. Lund: Studentlitteratur.

Andersson, S. I., Hovelius, B., & Isacsson, Å. (1986). Personalattityder till arbete i vårdlag. /Attitudes of personnel working in health care teams. In Swedish/. Lund: Center of Family Medicine. ISBN 91-8695602-7.

Andersson, S. I., Wiberg, E., & Åkerström, P. (1973). Psykologi: Gymnasieskolans årskurs 1 (vårdlinjen). /Psychology: Upper secondary school: health care studies. In Swedish/. Lund: CWK Gleerup. ISBN 91-40028593.

 

Editorship

Andersson, S. I., Carlsson, I., & Johnsson, P. (Eds.) (2010). Kreativitet och mognad. Festskrift tillägnad Professor Gudmund Smith på 90-årsdagen den 29 januari 2010 /Creativity and Maturity. Dedicated to Professor Gudmund Smith/. Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

Articles

Andersson, S. I. (2013). Innovation or provocation? A Swedish scenario on future welfare services. The European Health Psychologist, 15(3), 71-72.

Ekelund, M.-L., & Andersson, S. I. (2010). "I need to lead my own life in any case" - A study of patients in dialysis with or without a partner. Patient Education and Counseling, 81, 30-36.

Hovelius, B., & Andersson, S. I. (2010). Træthed, nedtrykthed og overbelastning. Er medicin løsningen?. Månedsskrift for praktisk lægegerning, 88, 345-362.

Andersson, S. I. (2009). Integration of psychologists in the health care system: Challenges and opportunities from a Swedish perspective. The European Health Psychologist, 11, 66-68.

Andersson, S. I. (2008). Äldres hälsa i hälsopsykologisk belysning. /Health of the elderly from a health psychology point of view. In Swedish/. Primärvårdens Nyheter, nr. 6/7, ss. 18-22.

Ollfors, M., & Andersson, S. I. (2008). Multiple achievement goals, personality, well-being, sense of control, and grades in Swedish high school students. Psychology & Health, 23 (Suppl. 1), 197-198.

Andersson, S. I., Pesonen, E., & Öhlin, H. (2007). Perspectives that lay persons with and without health problems show toward coronary heart disease: An integrated biopsychosocial approach. Heart & Lung, 36, 330-338. Elsevier.

Ekelund, M.-L., & Andersson, S. I. (2007). Elucidating issues stressful for patients in predialysis and dialysis: From symptom to context. Journal of Health Psychology, 12, 115-126. Sage Publications.

Ollfors, M., & Andersson, S. I. (2007). Ability of stress, sense of control and self-theories to predict Swedish high school students’ grades. Educational Research and Evaluation, 13, 143-169. Routledge.

Andersson, S. I. (2006). Psykologi på avvägar /Psychology going astray. In Swedish/. Psykologtidningen, 52, 25-26.

Andersson, S. I. (2006). Äldres hälsa och livskvalitet. Anpassning till sjukdom, funktionsnedsättning och handikapp: Hälsopsykologiska refektioner. http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/E0484A69-1D25-4157-9895-FC333CCDAFEA/0/anderssons.doc

Andersson, S. I., & Hovelius, B. (2006). Counterfactual ('if only') thinking in women with chronic widespread pain. Stress and Health, 22, 121-129. John Wiley & Sons, Ltd.

Andersson, S. I., & Hovelius, B. (2005). Illness-related complaints in women with chronic widespread pain: importance of a contextual approach. Stress and Health, 21, 235-244. John Wiley & Sons Inc.

Theander, E., Andersson, S. I., Manthorpe, R., & Jacobsson, L. (2005). Proposed core set of outcome measures in patients with primary Sjögren's syndrome: 5 year follow up. Journal of Rheumatology, 32, 1495-1502. Journal of Rheumatology Publishing Co.

Andersson, S. I. (2004). Biomedical or biopsychosocial problems? An integrative approach towards understanding illnesses in primary health care. Psychology and Health, 19, 9-9.

Ekelund, M.-L., Westman, K., & Andersson, S. I. (2004). Dialysis-linked complaints and burdens of illness on patient and spouse as predictors of survival in end-stage renal disease patients with home hemodialysis: a 10-year follow-up study. Stress and Health, 20, 29-34. John Wiley & Sons.

Andersson, S. I. (2002). Ett seminarium om empati, intuition och reflektion. In Hovelius, B., Egidius, H. & Hey, M. (Eds.), Allmänmedicin, 4.

Andersson, S. I. (2002). USA-psykologer får förskriva psykofarmaka. Psykologtidningen, 48, 11-11.

Andersson, S. I., Manthorpe, R., & Theander, E. (2001). Situational patterns in coping with primary Sjögren’s syndrome. Psychology, Health & Medicine, 6, 29-40.

Andersson, S. I. (2000). Stress, coping and household work: the fibromyalgia example. Journal of the Tokyo Medical University, 58, 387-383.

Andersson, S. I., & Albertsson, M. (2000). Stress and situationally related coping in cancer out-patients and their spouses. Stress Medicine, 16, 209-217.

Andersson, S. I. (1988). Care of the elderly. Personnel attitudes and views. Psychological Research Bulletin, XXVII:9. Lund: Department of Psychology. ISSN 0555-5620.

Andersson, S. I. (1996). Appraisal, coping, motivational factors and gender in vocational rehabilitation. Scandinavian Journal of Social Medicine, 24, 469-475.

Andersson, S. I., & Ekdahl, C. (1996). Dynamic and static training in patients with rheumatoid arthritis: application of a self-appraisal and coping model. Disability and Rehabilitation, 18, 469-475.

Ekedahl, A., Andersson, S. I., Hovelius, B., Mölstad, S., Liedholm, H., & Melander, A. (1995). Drug prescription attitudes and behaviour of general practitioners: effects of a problem-oriented educational programme. European Journal of Clinical Pharmacology, 47, 381-387.

Andersson, S. I., Hovelius, B., Mölstad, S., & Wadström, T. (1994). Dyspepsia in general practice: psychological findings in relation to Helicobacter pylori serum antibodies. Journal of Psychosomatic Research, 38, 241-247.

Hovelius, B., Andersson, S. I., Hagander, B., Mölstad, S., Reimers, P., Sperlich, E., & Wadström, P. (1994). Dyspepsia in general practice: history and symptoms in relation to Helicobacter pylori antibodies. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 29, 506-510.

Andersson, S. I. (1993). Community health and social action: A central task for the psychologist. Psychologie Europe/Psychology Europe, 2, 15-20.

Andersson, S. I., & Ekdahl, C. (1992). Self-appraisal and coping in out-patients with chronic disease. Scandinavian Journal of Psychology, 33, 289-300.

Ekdahl, C., Andersson, S. I., Ekman, R., & Svensson, B. (1992). Dynamic training and circulating neuropeptides in rheumatoid arthritis: A two-year follow-up study. Pain, 49, 51-64. Andersson, S. I. (1990). Evaluation of a school health education campaign concerning dietary attitudes of children and their parents. Lund: Department of Psychology. ISSN 0555-5620.

Andersson, S. I. (1990). Evaluation of a school health education campaign concerning dietary attitudes of children and their parents. Psychological Research Bulletin, XXX:2. Lund: Department of Psychology. ISSN 0555-5620.

Andersson, S. I., Hovelius, B., & Tryding, N. (1990). Decentralized laboratory testing: attitudes of physicians and medical students. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 8, 197-202.

Ekdahl, C., Andersson, S. I., Moritz, U., & Svensson, B. (1990). Dynamic versus static training in patients with rheumatoid arthritis. Scandinavian Journal of Rheumatology, 19, 17-26.

Ekdahl, C., Ekman, R., Andersson, S. I., Melander, A., & Svensson, B. (1990). Dynamic training and circulating levels of corticotropin-releasing factor, beta-lipotropin and beta-endorphin in rheumatoid arthritis. Pain, 40, 35-42.

Olofsson, S., Althini, S., Neleryd, C., Andersson, S. I., Gjerss, S, Hovelius, B, & Wallgren, T. (1990). Primärvård och socialtjänst samarbetar på alkoholmottagning I Lund. Läkartidningen, 87, 130-131.

Andersson, S. I. (1989). Kliniska psykologer behövs I primärvården. Möjliggör ökad helhetssyn snarare än fragmentering. Läkartidningen, 86, 2648-2649.

Andersson, S. I., & Hovelius, B. (1989). Diagnosis and treatment of respiratory tract infections in primary health care by the nurse versus the physician: efficacy and patient attitudes. Psychology and Health, 3, 121-130.

Ekdahl, C., & Andersson, S. I. (1989). Standing balance in rheumatoid arthritis: A comparative study with healthy subjects. Scandinavian Journal of Rheumatology, 18, 33-42.

Ekdahl, C., Andersson, S. I., & Svensson, B. (1989). Muscle function of the lower exgtremities in rheumatoid arthritis and osteoarthrosis. A descriptive study of patients in a primary health care district. Journal of Clinical Epidemiology, 42, 947-954.

Ekdahl, C., Jarnlo, G. B., & Andersson, S. I. (1989). Standing balance in healthy subjects: Evaluation of a quantitative test battery on a force platform. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, 21, 187-195.

Ekdahl, C., Eberhardt, K., Andersson, S. I., & Svensson, B. (1988). Assessing disability in patients with rheumatoid arthritis: Use of a Swedish version of the Stanford Health Assessment Questionnaire. Scandinavian Journal of Rheumatology, 17, 263-271.

Andersson, S. I. (1987). Overinclusive thinking in psychotic patients. Psychological Research Bulletin, XXVII:7. Lund: Department of Psychology. ISSN 0555-5620.

Andersson, S. I. (1987). Comparison of elctro-oculographic and infra-red recording techniques for the study of miniature eye movements during visual pursuit. In: G. Lüer & U. Lass (Eds.), Fourth European Conference on Eye Movements, Göttingen, Vol. I: Proceedings (pp. 5-6), Göttingen: Hogrefe.

Andersson, S. I. (1987). Towards a multi-level eye tracking model including miniature level phenomena. In: G. Lüer & U. Lass (Eds.), Fourth European Conference on Eye Movements, Göttingen, Vol. I: Proceedings (pp. 122-124), Göttingen: Hogrefe.

Ekdahl, C., & Andersson, S. I. (1987). Psychological characteristics and subjectively perceived problems of muscle functions in patients with rheumatic disease of the lower extremities. Proceedings of the Tenth International Congress of the World Confederation of Physical Therapy (Book II, pp. 961-971). Sydney.

Andersson, S. I. (1981). Psykoterapi och bevisvärdering /Psychotherapy in evidentiary value terms; in Swedish with an English summary/. Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift, 35, 47-55.

Goldsmith, R. W., & Andersson, S. I. (1978). Bevisvärdemetoden versus temametoden vid juridisk bevisvärdering /Theme probability model versus evidentiary value approach in judicial processes of inference; in Swedish/. Tidsskrift for Rettsvitenskap, 91, 68-102.

Andersson, S. I. (1973). Implikation och insikt. /Implication and insight/. Insikt and Handling, 11, 11-27.

 

Book chapters

Smith, G., & Andersson, S. I. (2010). Dialog hösten 2009 /Dialogue autumn 2009. In Swedish/. In: Andersson, S. I., Carlsson, I. & Johnsson, P. (Eds.) Kreativitet och mognad: festskrift tillägnad Professor Gudmund Smith på 90-årsdagen den 29 januari 2010 (pp. 151-158). Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

Andersson, S. I. (2009). Psykologi: utmaningar och samverkansmöjligheter. /Psychology: Challenges and possibilities of cooperation. In Swedish/ In: I. Andersson & G. Ejlertsson (red.), Folkhälsa som tvärvetenskap – möten mellan ämnen (ss. 209-228). Lund: Studentlitteratur.

Andersson, S. I. (2009). Kost och hälsa /Food and health. In Swedish/. In: Öster om leden. Livskvalitet öster om leden. Österlenakademien: om att steka ål, äta socker och bygga hus men också om supen, bakterien, hälsan & döden (ss. 66–76). Skåne Tranås: ÖsterlenAkademien.

Hovelius, B., & Andersson, S. I. (2009). Trötthet, nedstämdhet och överansträngning - är läkemedel lösningen?  In: J. Brodersen, B. Hovelius & L. Hvas (red.), Skapar vården ohälsa? Allmänmedicinska reflektioner (ss. 227–238). Lund: Studentlitteratur..

Hovelius, B., & Andersson, S. I. (2009). Træthed, nedtrykthed og overbelastning. Er medicin løsningen? /Fatigue, dejection and work-overload. Are drugs the solution? In Danish/. In: Hvas, L., Brodersen, J. & Hovelius, B. (Eds.) Kan sundhedsvæsenet skabe usundhed? (pp. 213-223). Månedsskrift for praktisk lægegerning, København.

Andersson, S. I. (2004). Män och hälsa /Men and health. In Swedish/. In: Hovelius, B. & Johansson, E. E. (Eds.) Kropp och genus i medicinen (pp. 439-447). Lund: Studentlitteratur.

Andersson, S. I. Derksen, J., Hovelius, B., Maess, S., & Sugiyama, Y. (1992). Psychology In primary care. In: H. Motaki, J. Misumi & B. Wilpert (Eds.), Social, educational and clinical psychology (pp. 335-341). Hillsdale (USA): Lawrence Erlbaum.

Andersson, S. I. (1987). On-line registration of eye tracking movements in the a.c. mode for the computation of positional deviations. In: J. K. O’Regan & A. Levy-Schoes (Eds.), Eye movements: From physiology to cognition. Amsterdam: Elsevier.

Andersson, S. I. (1985). Eye tracking performance and attention in alcohol abusers, psychotic patients and normals: towards a multidimensional model. In: R. Groner, G. W. McConkie, & C. Menz (Eds.), Eye movements and human information processing (pp. 327-340). Amsterdam: North Holland.

Andersson, S. I. (1984). Eye tracking performance and attention in alcohol abusers and psychotic patients. In A. G. Gale & F. Johnson (Eds.), Theoretical and applied aspects of eye movement research (pp. 489-496). Amsterdam: Elsevier Science Publisher.

Andersson, S. I. (1983). Eye tracking performance and attention in psychotic patients. In: H. E. J. W. Kolder (Ed.), Slow potentials and microprocessor applications (pp. 463-470). The Hague: Dr W. Junk.

Andersson, S. I. (1983). Smooth pursuit eye movements and attention in schizophrenia and cycloid psychoses. In: R. Groner, C. Menz, D. F. Fisher & R. A. Monty (Eds.), Eye Movements and Psychological Functions: International Views (pp. 223-227): Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Publikationer


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-09-29

Kontaktinformation

Sven Ingmar Andersson
professor em
Institutionen för psykologi

Tel:
046-222 87 46

E-post:
Sven_Ingmar.Andersson@psy.lu.se

Institutionen för psykologi, Box 213, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 42 09