Karin Stjernqvist

Undervisning

Spädbarnspsykologi på Psykologprogrammet, handledning och kurser på Forskarutbildningen

Forskning

  • Longitudinell uppföljning av mycket för tidigt födda barns utveckling, beteende och skolsituation från födelsen till ung vuxen ålder.
  • Interventioner för att stödja för tidigt födda barns utveckling och föräldraskapet.
  • För att utröna hur det går för de allra minsta barnen födda före 27 graviditetsveckan startade ett landsomfattande projekt ”<27 veckors studien” där samtliga barn födda under åren 2004-2006, vilket beräknas till ca 500 barn följas med avseende på hälsa, neuromotorisk- och  kognitiv utveckling och jämföras med barn födda i fullgången tid. Utfallsmåtten  kommer att korreleras till pre- och perinataldata. Inom denna studie ansvarar jag för uppföljning av samtliga barn vid 2 ½ och 6 års ålder.
  • Utvecklingen av de mycket för tidigt födda barnens hjärna. Elektrofysiologiska studier av respons på auditiva stimuli, sk. mismatch negativity, MMN, under första levnadsåret samt vid 4 års korrelerat  till kognitiv utveckling.
  • Uppföljning av in vitro fertiliserade (provrörsbefruktade) barns kognitiva utveckling, beteende och självbild i skolåldern samt barn födda med svåra hjärtmissbildningar.

Uppdrag

Ledamot i European Science Foundation: Research on Early Developmental Care for Extremely Premature Babies in Neonatal Intensive Care Units, EFS
Ledamot I Regionala Etikprövningsnämnden, LU
Ledamot i European Neonatal Brain Club
Vice ordförande i Scandinavian NIDCAP (Newborn Individulized Developmental Care and Assessment Program) Center
Ordförande i Scandinavian Brazelton Center
Editorial Board of Journal of Infant and Reproductive Psychology

Publikationer


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-01-30

Kontakt

Karin Stjernqvist
Professor
Institutionen för psykologi 

Tel:
046-222 95 74
0703-23 80 98

E-post:
Karin.Stjernqvist@psy.lu.se

Institutionen för psykologi, Box 213, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 42 09